پیام فرستادن

فیلم حلال آب برای گلدوزی

پیشرو چین است گلدوزی قابل جدا شدن، پشت حلال محلول در آب برای گلدوزی بازار محصول