پیام فرستادن

محلول در آب بدون پارچه بافته شده

پیشرو چین است پارچه گلدوزی قابل جدا شدن، تثبیت کننده پارچه محلول در آب بازار محصول