پیام فرستادن

کیسه زباله زیستی پاکسازی شده

پیشرو چین است کیسه های زباله های کمپوست، کیسه های بستر زیست تخریب پذیر بازار محصول